คำสั่งทั้งหมด

เลขคำสั่งรายละเอียด
- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย ๖ที่ / ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 5/2566 เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
7/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่7/2566 เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ (กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม)
08/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 8/ 2566 เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
- ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
11/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 11 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (Science Program)ปีการศึกษา 2566
18/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 11 /2566 เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
23/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 23 /2566 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนศนรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน)
24/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 24 /2566 เรื่อง การจัดเก็บเงินเพื่อเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน)
28/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 28 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
32/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 32 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
33/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 33 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมูลเป็นผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
37/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 37 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
38/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 38 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- คู่มือนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
69/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 69/2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
70/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 70/2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
72/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 72 /2566 เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอาภาษาญี่ปุ่น
74/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 74 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารประเภทอาการ ข้าวราดแกง ปีการศึกษา 2566
75/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ที่ 75/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
- รายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66)
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานการเงิน
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจําปี พ.ศ. 2566
82-2566 การหยุดเรียนกรณีพิเศษ
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานการเงิน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
660/2566 คำสั่งโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แต่งตั้งครูปฏิบัติหน้าที่สอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางเรียนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
ตารางการใช้ห้อง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยาเรื่อง Foreigner Urgently Need
12/2567 เรื่อง ยกเลิกการอยู่เวรรักษาการณ์ในโรงเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
15/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
22/2567 เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (IEP)
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (GMS)
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (SC)
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (EP)
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (GM)
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (SMT)
23/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ห้องเรียนพิเศษโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567 (STP)
27/2567 ผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
- คำชี้แจงแก่ผู้ปกครองนักเรียนในการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567
24/2567 เรื่องขอรับสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2567
34/2567 เรื่องการรับนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
35/2567 เรื่อง การรับนักเรียนชั้น ม.1 โครงการห้องเรียนพิเศษ STP ปีการศึกษา 2567 (เพิ่มเติม)
36/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพิเศษด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567
37/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิสอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 ห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2567(เพิ่มเติม)
39/2567 การรับนักเรียนระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 (โควตา) โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP
38/2567 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (เพิ่มเติม)
42/2567 รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบเพื่อรับการคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP ปีการศึกษา 2567(โควตา)
46/2567 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (โควตา)
46/2567 ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2567 โครงการห้องเรียนพิเศษ IEP (โควต้า)
65/2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูจำนวน 10 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนอนิกส์ (e-bidding)
48/2567 การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปี 2567
48/2567 การรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารภายในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจำปี 2567
67/2567 การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (ครูชาวต่างชาติ) ตำแหน่งครูผู้สอน
79/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
85/2567 The List of Qualified Applicants for Selection to be the Full Time Foreign Teachers
86/2567 The Announcement of the Selection of Full Time Foreign Teachers.
89/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
90/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์,ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
98/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง,ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
99/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง,ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
101/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน
- ตารางเรียน ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน ภาคเรียนที่1/2567
105/2567 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง คนสวน และตำแหน่ง แม่บ้านทำความสะอาด