คำสั่งทั้งหมด

เลขคำสั่งรายละเอียด
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานการเงิน
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
82-2566 การหยุดเรียนกรณีพิเศษ
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ประจําปี พ.ศ. 2566
------ ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยงานการเงิน
-------- รายชื่อนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย. 66)
75/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ที่ 75/2566 เรื่อง ประกาศรายชื่อตัวแทนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
74/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 74 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้า เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารประเภทอาการ ข้าวราดแกง ปีการศึกษา 2566
------- รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอาภาษาญี่ปุ่น
------ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
72/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 72 /2566 เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
70/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 70/2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
69/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 69/2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
***** ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษา
*** ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
--- คู่มือนักเรียนโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
- ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว
38/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 38 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
37/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 37 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566
33/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 33 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมูลเป็นผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
32/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 32 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ
28/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 28 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ
24/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 24 /2566 เรื่อง การจัดเก็บเงินเพื่อเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน)
23/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 23 /2566 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนศนรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน)
18/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 11 /2566 เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
11/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 11 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (Science Program)ปีการศึกษา 2566
---- ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566
08/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 8/ 2566 เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566
7/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่7/2566 เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ (กิจกรรมเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม)
5/2566 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 5/2566 เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย ๖ที่ / ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)