ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

นางพิมพ์ลภัส จันลาศรี

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายนพรินทร์ สุบินรัตน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานทั่วไป

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

น.ส.ทิพย์สุคนธ์ ศรีนานนท์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล

นายกีรติ มูลเมือง

รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล


Srisongkramwittaya School โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เลย-หนองบัวลำภู
E-mail : srisongkram9@gmail.com


ประกาศราชการ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา



วันที่ เรื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 37 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
22 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 38 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานบริหารบุคคล
17 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 33 /2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประมูลเป็นผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
15 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 32 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภทความสามารถพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
13 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 28 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
9 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 24 /2566 เรื่อง การจัดเก็บเงินเพื่อเปิดบัญชีธนาคารโรงเรียน ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
9 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 23 /2566 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนศนรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
9 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 23 /2566 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียนศนรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 (2 ภาคเรียน) กลุ่มงานบริหารงบประมาณ
3 มีนาคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 11 /2566 เรื่อง การประมูลเช่าพื้นที่ร้านค้าเพื่อจำหน่ายอาหารในโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
24 กุมภาพันธ์ 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 11 /2566 เรื่อง รายชื่อนักเรียนผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ (Science Program)ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารวิชาการ
21 กุมภาพันธ์ 66 ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
21 กุมภาพันธ์ 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 8/ 2566 เรื่อง การรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่มงานบริหารทั่วไป
7 กุมภาพันธ์ 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่7/2566 เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
24 มกราคม 66 ประกาศโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ฉบับที่ 5/2566 เรื่องการหยุดเรียนกรณีพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
27 ธันวาคม 65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย ๖ที่ / ๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กลุ่มงานพัสดุและสินทรัพย์









SSW NEWS


Srisongkramwittaya

กิจกรรมและสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา

...
หอประชุม ศรีสงครามวิทยา
หอประชุมขนาดใหญ่ในโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
...
บริจาคเลือค
กิจกรรมการบริจาคเลือดประจำปี
...
อาคารเรียน
อาคารต่าง ๆ ภายในโรงเรียน
...
ศูนย์ศิลป์สิรินธร
สถานที่แสดงภาพเขียนที่มีความสวยงามของนักเรียน
...
ทางเดินในโรงเรียน
ธรรมชาติและทางเดินในโรงเรียน
...
กิจกรรมการเข้าแถวยามเช้า
กิจกรรมต่าง ๆ ในภาคเช้าของการเข้าแถว

หน่วยงานภายใน

ลิงก์ด้านล่างเป็นลิงก์ที่จะนำไปสู่ข้อมูลอื่น ๆ ในหน้าเว็บเพจรูปแบบอื่น